ﯾﮑﯽ از ﺑﺧش های مهم و ﺗﺎﺛﯾر ﮔذار در ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﻓﻧﯾﺷﯾﻧﮓ و ﺟزﯾﯾﺎت اﺟراﯾﯽ ﺗﻣﺎم ﮐﻧﻧده ﮐﺎر اﺳت ، ﮐه ﻋﻣوﻣﺎ در ﮐﺷور ﻣﺎ ﺑه ﻋﻠت اینکه کالاها و ﺧدﻣﺎت ﺗﺧﺻﺻﯽ ﯾﺎ ﻓﺎﻗد ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺑوده و ﯾﺎ ﺑه ﺻورت ﻓﻧﯽ و ﺗﺧﺻﺻﯽ وارد ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد ، ﻏﺎﻟﺑﺎ در ﻣوﺿﻊ ﺿﻌف ﻗرارداد . در طول ﺳﺎل های گذشته ﺑر آن ﺷدﯾم ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب بهترﯾن و ﮐﺎرﺑردی ﺗرﯾن ﺟزﯾﯾﺎت اﺟراﯾﯽ ﺷراﯾطﯽ را ﻓراهم آورﯾم ﺗﺎ ﺟزﯾﯾﺎت اﺟراﯾﯽ ﺗﻣﺎم ﮐﻧﻧده ﺧﺻوﺻﺎ در ﺑﺧش های ﻓﺻل ﻣﺷﺗرک ﺳراﻣﯾﮏ ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﻣﺻﺎﻟﺢ و همچنین در  ﺟزﯾﯾﺎت اﺟرای سرویس های بهداشتی به بهترین ﺷﮑل ﻣﻣﮑن اﺟرا ﺷود .

آﻧﭼه در اﯾن ﻣﺟﻣوﻋه ﻣﻼﺣظه ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺟزﯾﯾﺎت اﻧواع ﭘروﻓﯾل های اﺧﺗﺻﺻﺎﺻﯽ ﻓﯾﻧﯾﺷﯾﻧﮓ و زیر سازی نمای خشک می باشد . ﺷرﮐت اﯾراﺑون ﮐﯾش آﻣﺎدﮔﯽ دارد ﺗﺎ اطﻼﻋﺎت ﻓﻧﯽ ﻣورد ﻧظر ﻣﺷﺎورﯾن و ﮐﺎرﻓرﻣﯾﺎن ﻣﺣﺗرم  را دراﺧﺗﯾﺎر اﯾﺷﺎن ﻗرار دهد.

evi_kapak_sirt_ayarli_2016_rev

 

 

دانلود کاتالوگ ﭘروﻓﯾل های و ﯾراق آﻻت ﺗﺧﺻﺻﯽ ایرابون کیش.