مدیران

ردیف نام تخصص
1 مدیر عامل کارشناسی صنایع – کارشناسی حقوق قضایی
2 رئیس هیات مدیره کارشناسی عمران

 

کادر فنی

ردیف تخصص سابقه شاخه فعالیت
1 دکتری منابع طبیعی 10 طراحی منظر
2 کارشناس ارشد معماری 20 طراحی معماری
3 کارشناس ارشد معماری 8 طراحی معماری
4 کارشناس ارشد معماری 5 طراحی معماری
5 کارشناس  عمران و ارشد MBA 2 کنترل پروژه و بازرگانی خارجی
6 کارشناس ارشد نقشه برداری 10 نقشه برداری
7 کارشناس نقشه برداری 15 نقشه برداری
8 کارشناس معماری 15 کارشناسی فنی طرح و تولید
9 کارشناس معماری 5 سرپرست اجرایی
10 کارشناس ارشد سازه 20 محاسب و کارشناسی سازه